Crepe dolci

IMG_3096
Buongiorno a tutti, oggi vogliamo proporvi delle crepe dolci, tanto facili da realizzare quanto deliziose come dessert!

Ingredienti base per crepe:
250 gr di farina
3 uova intere
500 ml di latte
un pizzico di sale

Ingredienti per crepe dolci;
mele,
Nutella,
banana,
zucchero,
succo di arance,
Grand Marnier o Cointreau,
zucchero a velo
salsa o liquore di cioccolato

In una ciotola amalgamate la farina e l’uovo con molta cura. Versate a poco a poco il latte freddo, sempre rimescolando (non si devono formare dei grumi).
Mettete sul fuoco un padellino e spennellatelo con un po’ di burro, quando questo fumerà, togliete dal fuoco diretto il padellino (che deve essere perfettamente antiaderente), versate un mestolo di composto facendolo distribuire ed aderire su tutta la superficie del padellino. Riportate sul fuoco e appena i bordi della crepe iniziano a staccarsi, giratela per farla cuocere dall’altro lato. Toglietela dal fuoco e lasciatela riposare in disparte.

Procedete con le altre crepe spennellando ogni volta con poco burro e procedete come sopra.
Farcite le crepe con gli ingredienti dolci che più preferite; noi qui abbiamo utilizzato le combinazioni Nutella, Nutella e banana e mele scottate con burro, zucchero e limone. Una volta farcite, ripiegatele in quattro e cuocetele in una padella grossa dove avete preparato un fondo di burro e zucchero. Appena iniziano a caramellare, giratele, sfumatele con il succo d’arancia e finite con il flambè di Grand Marnier/Cointreau. Servite le vostre crepes dolci caldissime cosparse di zucchero a velo e salsa (o liquore) di cioccolato.

Sweet Crepe

Hello everyone, today we would like to propose you the crepe, so easy to make as delicious as a dessert!

Basic ingredients for crepe:
250 gr of flour
3 whole eggs
500 ml of milk
a pinch of salt

Ingredients for sweet crepe;
apples,
Nutella,
banana,
sugar,
orange juice,
Grand Marnier or Cointreau,
powdered sugar
chocolate sauce/liquor

In a bowl, blend the flour and t and the egg carefully. Pour little by little cold milk, always stirring (do not have to form clots).
Put a pan on the heat and brush with a little ‘butter, when it will smoke, remove the pan (which must be perfectly non-stick) from direct heat, pour a ladle of crepes compound and distribute it over the entire surface of the pan. Now put the pan on the direct and when the edge of the crepes are starting to come off, turn it to cook on the other side. Take it off from the pan and let it rest apart.
Proceed with the other crepes brushing the pan each time with a little butter and proceed as above.
Stuff the sweet crepe with the ingredients you prefer; here we have used combinations as just Nutella, Nutella and banana and apples cooked with butter, sugar and lemon. Once stuffed, fold in four part and cook in a large frying pan where you have heated before butter and sugar. As soon as they begin to caramelize, flip them, make them smoke with the orange juice and finished with a Grand Marnier or Cointreau flambé. Serve your sweet crepes piping hot sprinkled with powdered sugar and chocolate sauce/liquor.

Krep te embla

Përshëndetje të gjithë, sot duam t’ju ofrojmë Krepet e ëmbëla, aq të lehtë për të bërë sa te shijshme si ëmbëlsirë!

Përbërësit bazë për Krep:
250 gr miell
3 vezë
500 ml qumësht
një majë kripë

Përbërësit për Krep te ëmbëla;
mollë,
Nutella,
banane,
sheqer,
lëng portokalli,
Grand Marnier ose Cointreau (liker),
sheqer pluhur
salcë ose liker çokollate

Në një tas përzihet mielli dhe vezët me kujdes. Hidhet qumështi i ftohtë pak nga pak deri sa nuk formohen kokerrizat.
Vendosni ne zjarr nje tigan (i cili duhet te jet kundra ngjitjes) dhe lyeni te me pak gjalpë, kur tigani fillon te tymoset, hiqeni nga zjarri i drejtpërdrejtë dhe hedheim nje qepshe nga perberja e krepit dhe e shpërndajme mbi fundin e tiganit. Veme perseri mbi zjarr tiganin dhe kur cepat e krepit fillojn te shqiten nga anet e tiganit, e kthejm në anën tjetër qe te piqet. Pasi krepi esht pjekur e leme te pushoj e te ftohet mënjanë.
Vazhdohet me Krepet e tjera duke lyer çdo herë me pak gjalpë tiganin dhe vazhdojë si më sipër.
Mbushen krepet e ëmbëla me përbërësit që ju preferoni; këtu ne kemi përdorur kombinime me Nutella, Nutella dhe banane dhe mollë e skuqur me gjalpë, sheqer dhe limon. Pasi i kemi mbushur, i palosim ne katër dhe i veme ne një tigan të madh ku me pare keni përgatitur një fund prej gjalpi dhe sheqeri. Kur krepet fillojnë të karamelizohene, i kthejme ne ane tjeter, i sfumjme me lëng portokalli dhe përfundojm me flambé me Grand Marnier/Cointreau (pile alkolike). Shërbeini krepet e nxehta e te spërkatura me sheqer pluhur dhe pije ose salc çokollate.

IMG_3091IMG_3089IMG_3092IMG_3093IMG_3094IMG_3095IMG_3097

I commenti sono chiusi.