New York, New York!!!

New_York_City

Non la definirei la città più bella del mondo, per me New York è la città più magica!
Ogni volta che attraversando l’Hudson e si materializza lo skyline di Manhattan inizio a saltellare sul sedile posteriore dell’auto come una bambina di fronte al suo giocattolo preferito!
Tutto questo è per me New York, è un sogno che si materializza ogni volta che atterro al JFK ed ogni volta è come se fosse la prima volta.
E’ caotica, ma è un caos che ha un senso, è rumorosa, ma nonostante il troppo rumore la notte riesco a dormire sonni tranquilli, è fredda ma i suoi alti grattacieli riparano dalle raffiche di vento. Questa città è la dimensione giusta per chi ama stare in mezzo agli altri, è un esperienza che almeno una volta nella vita, anche i più diffidenti devono sperimentare, perché New York non è un luogo ma un avventura da vivere ed assaporare fino all’ultimo!

Per me è semplicemente il centro del mondo e forse chissà, il cuore del nostro pianeta è proprio a NYC e magari tutto questo “casino” di cui ti parlano riferendosi a New York in realtà altro non è che il rumore dei battiti di questo grande cuore!!!
Per cui spero vorrete seguirmi attraverso queste foto scattate per gioco sotto le feste in una città con più luci, più gioia e più vita del solito!

I’m not going to call it the most beautiful town in the world, for me, New York is the most magical!
Every time I cross the Hudson River and the Manhattan skyline materializes I start to hop in the back seat of the car like a child in front of his favorite toy!
For me this is New York, it’s a dream that materializes every time I land at JFK and every time is like the first time.
It’s chaotic, but it is a chaos that makes sense, is noisy, but even with all that noise I can sleep very well at night, it’s cold but its tall skyscrapers shelter from the wind. This town is the right size for those who love being in the midst of people, it’s an experience that at least once in the life, even the most skeptical ones must experience, because New York is not a place but an adventure to live and enjoy until the end!
For me it’s simply the center of the world and maybe, who knows , the heart of our planet is right in NYC and maybe all this “mess” of which everybody speak referring to New York in reality is nothing more than the noise of this great heart beats!
So I hope you will follow me through these pictures taken for fun during Holidays in this awesome town more lightened, with more joy and more life than ever!

Nuk mendoj se eshte qytetit më i bukur në botë, për mua, New York është qyteti më magjike!
Çdo herë që mbikaloj lumin Hudson dhe ne horizont materializohet Manhattan, filloj e hidhem perpjet ne vend ne sedilen mbrapa të makinës njesoj si një fëmijë para lodres tij të preferuar!
E gjithë kjo është për mua New York, ajo është një ëndërr që materializohet çdo herë që avionic prek token në JFK dhe çdo herë është si hera e parë .
Po, eht teper kaotike, por kjo është një rrëmujë që ka kuptim, është e zhurmshme, por edhe nese me kaq shumë zhurmë gjatë natës fle nje gjum jaht mase te qehte, është e ftohtë por grataçelat e saj te lart te strehojn nga era. Ky qytet është dimensioni i duhur për ata që duan të jetojn ne mes te njerzve te tjerë, është një eksperienc dhe nje emocion që të paktën një herë në jet duhet provuar, madje edhe personat me skeptik duhet të përjetojnë sepse New York nuk është thjesht një vend, por esht një aventurë qe duhet jetuar dhe gezuar deri ne fund!
Për mua është thjesht qendra e botës dhe ndoshta, kush e di, zemra e planetit tonë është saktesisht në NYC dhe ndoshta e gjithë kjo “zhurme” per të cilen flitet gjithmon, në të vërtetë nuk është asgjë më shumë se zhurma a rrahjvete kesaj zemre madheshtore!
Ndaj shpresoj se do te keni deshir te me ndjekin përmes këtyre fotografive të marra për argëtim gjat pushimeve në një qytet me më shumë drita, më shumë gëzim dhe më shumë jetë se kurr!
IMG_3029

IMG_3027

IMG_2939

IMG_2937

IMG_2935

IMG_2931

IMG_2926

IMG_2925

IMG_2924

IMG_2923

IMG_2922

IMG_2920

IMG_2918

IMG_2913

IMG_2912

IMG_2911

IMG_2909

IMG_2907

IMG_2904

IMG_2901

IMG_2900

IMG_2896

IMG_2895

IMG_2885

IMG_2890

IMG_2884

IMG_2882

IMG_2881

IMG_2872

IMG_2865

IMG_2864

IMG_2863

IMG_2861

New-York-sfondi-desktop-wallpapers-free-3.jpg

new_york.jpg

I commenti sono chiusi.